Účetnictví

Aktiva v rozvaze a z čeho se skládají?Všechna videa o účetnictví na YouTube SetekCollege

Pojďme se podrobněji zabývat aktivy. Co všechno do aktiv patří? Pokud by pro vás jakákoli položka z aktiv nebyla srozumitelná, tak se ničeho nelekejte. Budeme se v dalších článcích postupně zabývat jednotlivými položkami samostatně. Nyní si uděláme jen rychlý přehled toho, co aktiva obsahují. Podívejme se na strukturu aktiv.

Struktura aktiv v rozvaze

Vidíme, že aktiva se dělí do dvou základní skupin:

  1. Dlouhodobá aktiva,
  2. Krátkodobá aktiva.

Jaký je mezi nimi rozdíl? Dlouhodobá aktiva se využívají delší dobu než jeden rok. Krátkodobá aktiva naopak kratší dobu než jeden rok.

Co do dlouhodobých aktiv patří? Nejprve jsou to nehmotná aktiva. Pokud je něco nehmotného, tak to znamená, že to nemůžete vzít do ruky. Do nehmotných aktiv patří např. software, patenty, licence apod. Hmotná aktiva znamenají, že je můžete vzít do ruky. Patří tam např. pozemky, budovy, stroje a zařízení. Do hmotných aktiv také řadíme dlouhodobé investice. Pokud bude chtít firma investovat např. do cenných papírů a bude je mít v plánu držet delší dobu než jeden rok, tak bychom je zařadili do dlouhodobých investic.

Krátkodobá aktiva držíme v podniku kratší dobu než jeden rok. Patří sem zásoby. Do zásob řadíme např. materiál nebo výrobky. Pohledávky znamenají nárok na něco (např. na peníze). Pokud firma vyrábějící mobilní telefony dodá telefony za 200 tis. Kč svému odběrateli, tak v tuto chvíli vzniká pohledávka firmy za odběratelem ve výši 200 tis. Kč. Firma má právo na to, aby jí odběratel zaplatil. Dokud to neudělá, tak existuje pohledávka za odběratelem. Krátkodobé investice znamenají investice na kratší dobu než jeden rok. Například naše firma koupí cenné papíry a budeme je držet kratší dobu než jeden rok. Do peněz řadíme peníze na bankovních účtech a hotovost.

Pro zařazení majetku podniku do příslušné skupiny dlouhodobých nebo krátkodobých aktiv nám často nestačí znát název daného majetku, ale musíme znát také úmysl firmy (jak hodlá s majetkem nakládat). Typickým příkladem jsou akcie. Akcie jsou cenné papíry, které osvědčují podniku právo na podílení se na rozhodování v jiné společnosti. Pokud tedy podnik A nakoupí akcie podniku B, tak tím získává právo podílet se na rozhodování v podniku B. Jak moc velké právo to je, tak to záleží na počtu držených akcií. Pokud bude firma A držet 1 % akcií, tak její vliv bude malý. Pokud bude držet 51 % (většinový podíl), tak její vliv je veliký. Pokud firma nakoupí akcie s důvodem obchodhování, tak je zařadíme do krátkodobých aktiv. Konkrétně do krátkodobých investic. Pokud chce společnost s akciemi obchodovat, tak je bude zřejmě držet kratší dobu než jeden rok. Pokud ale společnost koupí akcie jiné firmy ve výši 51 %, tak je to proto, aby měla výrazný podíl na rozhodování (chce danou firmu ovládat). To zřejmě nedělá s tím, aby firmu ovládala kratší dobu než jeden rok. Tuto investici bychom zařadili do dlouhodobých aktiv. Konkréně do dlouhodobých investic.

Stejným způsobem se můžeme dívat např. na zvířata. Zvířata nemůžeme automaticky zařadit do dlouhodobých nebo krátkodobých aktiv. Opět záleží na způsobu využití zvířat. Např. skot budeme zřejmě mít v podniku delší dobu než jeden rok a budou to dlouhodobá aktiva. Pokud bude náš podnik zaměřen na výrobu mražených kuřat, tak živá kuřata budou krátkodobým aktivem.

Všimneme si toho, že aktiva jsou seřazená podle toho, jak snadno jdou přeměnit na peníze. Zcela nahoře máme Nehmotná aktiva, která jdou přeměnit na peníze velice složitě (např. patenty, licence atd.). Na druhém konci máme peníze, které již v peněžní formě jsou. Ve směru šipky je možné přeměňovat aktiva snadněji do peněžní formy. Převést nehmotná aktiva na peníze bude složité. U hmotných aktiv – např. pozemků – to půjde již o něco lépe, ale stále bude chvíli trvat, než se nám pozemek podaří prodat. A takto bychom mohli pokračovat dále. Až dorazíme k penězům, které již v peněžní formě jsou a není zapotřebí je na peníze měnit.

Řazení aktiv v rozvaze podle schopnosti přeměnit aktiva na peníze

 

David Šetek

David Šetek

Před sedmi lety jsem založil projekt ekospace.cz, kde jsem zdarma vzdělával studenty z celé ČR a SR. Od ekonomie, přes matematiku až po management. Rozhodl jsem se posunout vzdělání na vyšší úroveň a založil jsem nový projekt setekcollege.cz. Cílem je ukázat školám, jak může vzdělání na vysokých a středních školách vypadat. Může být zábavné, praktické a smysluplné. Tento blog patří k projektu setekcollege, kde se budu formou článků a videí s lidmi dělit o novinky ve vzdělání, názory a zkušenosti získané praxí. Již přes 5 let pracuji v online marketingu a poslední rok trávím tím, že se učím informačním technologiím.

Budu rád, pokud mi napíšete své názory